Lineaarse hindamise kasulikkus farmerile

Andres Leesmäe
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu peaklassifitseerija

Lehmade lineaarsel hindamisel on mitu eesmärki. Üheks eesmärgiks on saada pullidele välimiku aretusväärtused (AV). Selleks hinnatakse esimese laktatsiooni lehmi paljudes erinevates karjades üle kogu Eesti ja saadud andmete alusel arvutatakse pullide välimiku üldtunnustele (tüüp, udar, jalad) aretusväärtused. Lisaks arvutatakse aretusväärtused igale üksiktunnusele eraldi.

AV on põllumajandusloomalt tema järglastele edasiantav geenide väärtus, mis avaldub järglaste keskmises toodangus tema eakaaslastega võrreldes. Seega väljendab AV looma geneetilist potentsiaali anda tulemusi. Reeglina mida kõrgem on AV, seda rohkem ta parandab konkreetset tunnust. Pulli suhteline välimiku AV avaldatakse, kui tal on vähemalt 20 tütart 3 karjas.

Teiseks on farmeril võimalik kasutada lineaarselt hinnatud lehmade andmeid oma karja tarbeks pulle valides. Vissukeses olev paaridevaliku programm kasutab lineaarselt hinnatud lehmade andmeid ja valib selle alusel välja sobivad seemenduspullid. Lehmade lineaarne hindamine aitab välja selgitada parandamist vajavad tunnused oma karjas. Laiemalt võttes ongi lineaarse hindamise eesmärk lehma võimalikult hea tüüp, udar ja jalad ning seetõttu pikem karjaspüsivus.

Kokku hinnatakse 18 erinevat lineaarset tunnust. Igale tunnusele saab panna hinde vahemikus 1–9. Enamiku tunnuste puhul on parimaks hindeks 9 ja halvimaks 1 (v.a laudja sirgus,esi- ja taganisade asetus, nisade pikkus, tagajalad küljelt, sõranurk ja toitumus).

Linaaarselt hinnatavad tunnused on tüübitunnused ja udara tunnused.

Tüübitunnused

Kõrgus – Optimaalset suurust on raske välja tuua, kuna puudub korrelatsioon lehma suuruse ja toodangu vahel. On farmereid, kes eelistavad suurt lehma, ja farmereid, kes eelistavad natuke väiksemat lehma. Ristluu kõrgus võiks jääda vahemikku 147–154 cm.

Rinnalaius – vahekaugus esijalgade vahel esijalgade ülaosas. Parim hinne on 9.

Keha sügavus – vahekaugus seljajoone ja kõhujoone madalaima punkti vahel viimase ribi kohalt; sõltumatu kõrgusest. Parim hinne on 9.

Keha nurgelisus – ribide nurk seljajoone suhtes ja ribide avatus. Parim hinne on 9.

Laudja sirgus – mõõdetakse laudja suunda horisontaaltasapinna suhtes. Parimad hinded on 4–7 ning väga halvad 1 ja 2.

Laudja laius – vahekaugus päraluunukkide vahel. Parim hinne on 9.

Tagajalgade seis (küljelt) – hinnatakse kannaliigese nurka. Parimad hinded on 3–5.

Tagajalgade seis (tagant) – hinnatakse sõrgade suunda looma pikitelje suhtes. Parim hinne on 9.

Sõrad – hinnatakse sõra esiserva nurka maapinna suhtes.Parimad hinded on 5–7.

Udara tunnused

Eesudara kinnitus – hinnatakse eesudara kinnituse tugevust kõhuseinale. Parim hinne on 9.

Udarapõhja kõrgus – hinnatakse udarapõhja madalaima punkti kõrgust kannaliigese suhtes. Parim hinne on 9.

Esinisade asetus – hinnatakse esinisade kinnituskoha asetust udaraveerandi suhtes. Parimad hinded on vahemikus 5–7.

Esinisade pikkus – hinnatakse esinisade pikkust. Parim hinne vahemikus 4–6.

Tagaudara kinnituse kõrgus – hinnatakse tagaudara kinnituse kõrgust päraluunukkide ja kannaliigeste suhtes. Parim hinne on 9.

Udara keskside – hinnatakse kesksideme sügavust tagaudara taganisade vahel. Parim hinne on 9.

Taganisade asetus – hinnatakse taganisade kinnituskoha asetust udaraveerandi suhtes. Parimad hinded on vahemikus 5–7.

Liikumine – hinnatakse lehma esi- ja tagajalgade kasutamist liikumisel. Parim hinne on 9.

Kehakonditsioon – hinnatakse lehma toitumust. Parimad hinded on 4–6.

Tüübi, jalgade ja udara üldhinne – üldhinne saadakse arvestades vastavalt tüübi, jalgade ja udara üksiktunnuste hindeid. Üldhinne jääb vahemikku 71–89. Parim hinne on 89. Teadma peab seda, et lehm hindega üle 80 on üle keskmise ja lehm alla 80 punkti on alla keskmise.

Tüübi, udara ja jalgade üldhindeid võib näha JKK programmis Vissuke: Avaleht > Päringud > Vali töö > Lehmade lineaarne hindamine. Üksiktunnuste hindeid on võimalik näha lehmakaardilt või Avaleht > Päringud > Vali töö > Jõudluskontroll, kus klõpsates lehma numbril on võimalik näha tema välimiku üldhinnet.

Näide: Lehma lineaarne hindamine. 18 tunnust ning nende väärtused.

Suurus

148

Rinna laius

5

Kere sügavus

7

Keha nurgelisus

5

Laudja sirgus

4

Laudja laius

6

Tagajalad küljelt

5

Sõranurk

5

Tagajalad tagant

5

Eesudara kinnitus

3

Udarapõhja kõrgus

6

Esinisade asetus

5

Esinisade pikkus

4

Tagaudara kõrgus

5

Keskside

4

Taganisade asetus

6

Toitumuse hindamine

5

Liikumise hindamine

6

Lõpphinnang: tüüp 82, udar 79, jalad 82, üldsumma 81. Toodud näites on näha, et hinded, mis ei ole soovitatavad, on märgitud punaselt ning farmeril on võimalus tunnust pullivalikuga parandada.

Pull välimiku hinded on järgneval graafikul:


Graafikut lugedes kehtib suuremale osale üksiktunnustele reegel – mida suurem number üle 100, seda rohkem ta tunnust parandab. See ei kehti esi- ja taganisade asetuse, nisade pikkuse, tagajalad küljelt ja sõranurga kohta. Nende tunnuste parimaks hindeks on 100.

Karjades, kus lehmad on lineaarselt hinnatud, on lihtsam valida seemenduspulli kas paaridevaliku abil või siis ise tõlgendades lehma lineaarseid hindeid ja seemenduspulli üksiktunnuste hindeid.

Seemenduspulli valikul tuleks jälgida pulli hinde usaldusväärsust. Mida rohkem tütreid on hinnatud, seda usaldusväärsem on hinne (max 0,99).

Samuti on testpulle kasutavates karjades hea mõelda, et nende karja lehmad on andnud oma panuse pulli hinde kujunemisel.


Viimati uuendatud 01.08.2014

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)