Suguselekteeritud sperma on parem kui varem

Tulevase vasika soo valiku võimalust kasutatakse paljudes farmides juba mõnda aega. Viimase kümne aastaga on suguselekteeritud (SS) sperma tootmise tehnoloogiad väga kiiresti edasi arenenud, mis annab loomapidajatele uusi võimalusi oma karja väärtuse tõstmiseks.

Ajal, mil SS sperma esmakordselt turule toodi, pidurdasid selle kasutamist kõrge hind, tavaspermaga võrreldes madalam tiinestuvus ja fakt, et pakuti ainult madala geneetilise väärtusega pullide spermat.

Sarnaselt analoogtelefonide kadumise ja digitaalsete nutitelefonide turuletulekuga on teaduse kiire areng viimase kümne aasta jooksul muutnud efektiivsemaks ka suguselekteeritud sperma tootmist, parandades nii toote hinda kui tehnilisi näitajaid. Tänaseks on loomapidajatel võimalik aretuses kasutada eliitpullide SS spermat, mille tiinestuvusnäitajad on võrreldavad tavasperma näitajatega.

Üheks suuremaks muutuseks sperma sorteerimise protsessis paari viimase aasta jooksul on olnud märkimisväärses koguses "prügi", näiteks surnud ja ebanormaalsete rakkude kõrvaldamine, mistõttu saadud sperma  on enneolematult puhas, kõrge liikuvuse ja eluvõimega.

Paranenud on ka sperma sorteerimise riist- ja tarkvara, mis stimuleerib spermarakke. Uus tehnoloogia on muutnud sorteerimise odavamaks ning märgatavalt parandanud tiinestuvust.

Tähtsamad tulemused, mis on seotud uue tehnoloogia rakendamisega:

Märgatavalt paranenud tiinestuvusnäitajad

Uuringutulemuste kohaselt on SS sperma tiinestavus paranenud ~75%.  Leiti, et kõrtesse pakitud (2 miljonit rakku) uue tehnoloogiaga sorteeritud sperma tiinestavus ulatus kuni 90%-ni kõrtes tavasperma samast näitajast.

Veelgi muljetavaldavam oli 2015. aastal Saksamaal tehtud uuring, milles koguti andmeid 45 000 lehmalt. Leiti, et 4 miljonit rakku sisaldava SS spermaga seemendades oli lehmade tiinestumine identne 15 miljonit rakku sisaldava tavaspermaga seemendatute tiinestumisega.

Kiirem aretusedu eliitpullide SS spermat kasutades

Võrreldes varasemaga on SS sperma müügistrateegia totaalselt muutunud, pakutakse vaid kõrgeima geneetilise väärtusega pullide aretusmaterjali. Karja parimate mullikate seemendamine eliitpullide SS spermaga võimaldab saada parima potentsiaaliga lehmvasikaid karja täienduseks.

Lehmvasika sünnitanud lehmade piimatoodang on kõrgem

Piimakarjakasvatajad teavad juba ammu, et lehmvasika sünnitanud lehmadel on vähem poegimisprobleeme kui pullvasika sünnitanud lehmadel, kuid nüüd on Harvardi Ülikooli bioloogid avastanud, et lehmvasikate emade piimatoodang on suurem kui pullvasikate emadel.

2014. aastal avaldatud uurimistulemuste kohaselt on kaks järjestikust lehmvasikat sünnitanud lehmade kahe laktatsiooni piimatoodang kuni 454 kg kõrgem kui lehmadel, kes sünnitasid järjest kas 2 pull- või eri soost vasikat. Lehmadel, kes sünnitasid esmalt lehmvasika, oli toodang kõrgem kui neil, kes sünnitasid esmalt pullvasika. Uuringus jälgiti 1,5 miljoni lehma 2,5 miljonit laktatsiooni.

Võimalus karja suurendamiseks

SS spermat kasutades sünnib karjas piisavalt palju lehmvasikaid ning kaob vajadus osta karja täienduseks loomi väljastpoolt. Kui kogu karjatäiendus pärineb oma farmist, siis kaob loomapidajal vajadus kulutada raha uute loomade soetamisele, ja mis vahel veelgi olulisem – riskeerida oma karja tervisega sinna väljastpoolt loomi tuues.

Kui varem soovitati SS spermat kasutada vaid mullikate seemendamiseks, siis uus tehnoloogia võimaldab seda kasutada ka esmaspoeginutel ja vanematel lehmadel. Siiski on soovitatav seda kasutada vaid esimesel või teisel seemendusel. Pärast seda muutub SS sperma majanduslik efekt küsitavaks, sest pikem uuslüpsiperiood ja poegimisvahemik võib nullida loodetava kasu.

Arvestades, et karja taastootmisnäitajad on väliste tegurite mõju suhtes äärmiselt tundlikud, on kindel, et soovitud tiinestumisnäitajate saavutamiseks peavad tipptasemel olema nii söötmine kui karja tervis.

Selleks, et saavutada häid tulemusi:

  • Seemendage 4–6 tundi hiljem, kui tavapärast spermat kasutades.

SS spermaga tuleks seemendada 16–18 tundi pärast seisva inna tuvastamist.

  • SS sperma sulatamise aeg peaks olema vähemalt 45 sekundit.
  • SS sperma sulatamise temperatuur olgu vahemikus 35–37oC.
  • Seemendage 5 minuti jooksul pärast sperma sulatamist.
  • Desinfitseerige sulatusnõu vähemalt üks kord nädalas.

SS sperma kasutuselevõtmisest saadik on eesmärgiks olnud lehmvasikate saamine. Siiski pakub tehnoloogia loomapidajatele ka võimalust valida oma karja loomadele hoopis pullvasikaid garanteeriv SS sperma. Näiteks lihatõugu pullide SS sperma kasutamine juhul, kui karjale vajalik lehmvasikate arv on saavutatud, annab kiiremini kasvavate ja paremate lihaomadustega pullvasikate "tootmine" täiendava sissetulekuallika.

Aretusspetsialisti kommentaar

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) pakub jätkuvalt suguselekteeritud spermat (SS). Viimasel ajal, seoses tehnoloogia täiustamise ja pakkujate lisandumisega, on SS sperma hind langenud. Kuna piima hindki on paranenud, siis farmerite huvi SS kasutamiseks on kasvanud. Seega on parim aeg saada oma karja parimatelt emasjärglastelt kõrge aretusväärtusega järglasi, tõstes nii oma karjas aretuse kvaliteeti läbi geneetilise edu suurendamise. Olemasolevate tiinete mullikate eksportturu valguses on karjakasvatajatel võimalik müüa soodsa hinnaga mullikas oma karjast ära. Bioturvalisuse nõudeid silmas pidades aga saab SS sperma kasutamisega toota oma karjale vajaminevad lehmikud ise ning ei pea neid teistest karjadest sisse ostma. Tahaksin aga rõhutada, et SS sperma kasutamisel peavad inna avastajad, seemendajad jt jälgima oma karja emasloomade innatunnuseid väga täpselt, kuna SS spermaga on siiski täheldatud pisut madalamat tiinestumist. Seega, kui tundub, et emaslooma innatunnused ei ole väga hästi märgatavad, siis sellisel juhul ei peaks SS spermat kasutama. Väga oluline on jälgida artiklis toodud praktilisi soovitusi (ülessulatamise aeg, temperatuur jms).

Tõnu Põlluäär, ETKÜ tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja

 

Infolehe koostamisel on kasutatud internetiajakirjas Progressive Dairyman avaldatud materjale.


Viimati uuendatud 05.12.2017

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)