Farmi koondaruanne

Lisaks kogu karja andmeid koondavale trükisele “Koondaruanne” on loomapidajatel, kelle ettevõttes on mitu farmi, võimalik trükisel “Farmi koondaruanne” näha farmide tulemusi eraldi. Aruanne aitab leida iga farmi kitsaskohad ja tugevused. Sarnaselt “Koondaruandele” koosneb farmi koond 8 tabelist ja 2 graafikust. Andmed on kahel trükisel veidi erinevad – farmi aruandes ei käsitleta noorloomade infot. Aruande näidis

Farmi koondaruanne on lisateenustega Vissukese kasutajale tasuta. Lisateenusteta Vissukese kasutajatele ja Vissukese mittekasutajatele on farmi koondaruanne tasuline (vt hinnakiri) ja selle tellimiseks tuleb loomapidajal Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i saata avaldus, näidates avaldusel, kas trükist soovitakse igakuiselt või üks kord kvartalis (jaanuar, aprill, juuli, oktoober). Tellijad saavad koondi kõigi oma ettevõtte farmide kohta. Aruanded saadetakse piimatootjale koos teiste trükistega.

Farmi koondaruande tabelid ja graafikud:

 

 • Toodangunäitajad

 

 

   Tabelis on näidatud lehmade arv karjas kontrollpäeval ning kontroll-lüpsi keskmised tulemused. Lisatud on esmaspoeginute kontrollpäeva toodang. Esitatud on ka karja kogutoodang ning jooksva 12 kuu keskmine piimatoodang lehma kohta. Võrdluseks on andmed eelmise kuu ning aastataguse ajaga.

 

 • Karja struktuur

 

 

   Tabelis on lehmade arv laktatsioonide kaupa kuu lõpu seisuga, lehmade vanus aastates ning laktatsioonides. Võrdluseks on aastatagune seis.

 

 • Loodetavad poegimised

 

 

   Tabelis on järgmise kaheksa kuu loodetavate poegimiste arv. Loodetavad poegimised arvestatakse

lehmade

   viimase seemenduse põhjal. Võrdluseks on toodud eelmise aasta tegelikud poegimisandmed kuude kaupa.

 

 • Kontrollpäeva piimatoodang ja somaatiliste rakkude arv

 

 

   Graafiliselt on esitatud keskmine piimatoodang lehma kohta kontrollpäeval ning somaatiliste rakkude arv piimas. Võrdluseks on toodud andmed eelmise aasta kohta.

 

 • Piima keskmine karbamiidisisaldus

 

 

   Graafikus on näidatud keskmine piima karbamiidisisaldus kontrollpäeval. Välja on toodud karbamiidi soovituslik alam- ja ülempiir.

 

 • Udara tervise näitajad

 

 

   Tabelis on udara tervise näitajad viie viimase kontroll-lüpsi kohta.

 

   SRA – somaatiliste rakkude arv piimas (tuhandetes 1 ml kohta).

 

   SRA > 250 – lehmad, kelle SRA kontrollpäeval oli suurem kui 250.

 

   Uued – lehmad, kellel laktatsiooni jooksul on esimest korda SRA suurem kui 250.

 

   Korduvalt lakt. jooksul – lehmad, kellel eelneval kontrollpäeval oli SRA väiksem kui 250, kuid ükskõik millisel eelneval kontroll-lüpsil laktatsiooni jooksul on olnud SRA suurem kui 250.

 

   Kroonilised – lehmad, kellel ka eelmisel kuul oli SRA suurem kui 250.

 

   SRA ≤250 - lehmad, kelle SRA kontrollpäeval oli väiksem kui 250.

 

   Paranenud – lehmad, kellel eelmisel kuul oli SRA suurem kui 250, kuid käesoleval kontrollpäeval väiksem kui 250.

 

   Esimene kl – lehmad, kellel oli esimene kontroll-lüps pärast poegimist.

 

 • Taastootmisnäitajad

 

 

   Tabelis on andmed

lehmade

   seemenduste, poegimiste ning väljamineku kohta. Andmed on esitatud aasta algusest arvates ning viimase kuu kohta. Võrdluseks on toodud andmed eelmise aasta sama kuu kohta. Põhikarja bilanss näitab karjast väljaläinud lehmade ja esmaspoeginute arvu vahet.

 

 • Aretusnäitajad

 

 

   Tabelis on seemendamisel kasutatud pullide arv aasta algusest arvates, Eestis hinnatud pullide aretusväärtused, karjasolevate lehmade suhteline piimatoodangu üldaretusväärtus (SPAV) ning aasta algusest sündinud vasikate keskmine põlvnemisindeks (PI). Pullide aretusväärtuste keskmised on arvutatud nende pullide põhjal, kellel on vastav aretusväärtus.

 

   Võrdluseks on toodud andmed eelmise aasta sama perioodi kohta.

 

 • Sigimisnäitajad

 

 

   Tabelis on esitatud sigimisnäitajad, mis on arvutatud viimase 12 kuu jooksul poeginud lehmade andmete põhjal. Võrdlusena on toodud eelmise aasta sama perioodi andmed.

Tiinestumine esimesest seemendusest on välja toodud vaid lehmade kohta.

   NB! Seemenduste arv tiinestumise kohta – arvesse on võetud kõik teostatud seemendused.

 

 • Karjast väljaminek

 

 

  Tabelis on näidatud lehmade väljaminek põhjuste lõikes aasta algusest arvates ning väljaläinud lehmade keskmine vanus. Võrreldes “Koondaruandega” on põhjused välja toodud üksikasjalikumalt. Võrdlusena on toodud andmed eelmise aasta sama perioodi kohta.

Viimati uuendatud 09.01.2015

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
 • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
 • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
 • Isikukood (xxxxxxxxxxx)