Vissuke

Vissuke on mõeldud kasutamiseks piimajõudluskontrollis olevatele piimakarjakasvatajatele, nende jõudlusandmete kogujatele või neid nõustavatele loomakasvatuskonsulentidele ja väliteenistuse jõudluskontrolli spetsialistidele ning aretusühistu konsulentidele.
Vissuke on kasutajatele, kes soovivad kiiresti näha oma karja algandmeid.
Vissuke töötab kõikides operatsioonisüsteemides ning kõikide internetilehitsejatega. Lisaks eestikeelsele versioonile saab kasutada ka vene või inglisekeelset Vissukest.

Kasutajanime ja salasõna väljastab klienditeeninduse vanem Vaike Konga, tel 738 7751 või . Jõudlusandmete kogujad, kes on seni Vissukesse sisenenud kasutajanimega, peavad ID-kaardi rakenduste kasutamise soovist teavitama Vaike Kongat.
Uutel Vissukese kasutajatel tuleb Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASile esitada avaldus. Juurdepääsuõigust saab loomapidaja jagada, selleks tuleb esitada samuti avaldus.

Küsimused ja probleemid Vissukese toimimise osas esitada Kalle Pedastsaarele telefonil 738 7720 või .

Juhendamine

Infot ja abi programmi kasutamise kohta saab klienditeeninduse juhilt Aire Pentjärvelt telefonil 738 7730 või või jõudluskontrolli spetsialistidelt.

Sündmuste esitamise juhend selgitab poegimise ja väljamineku andmete esitamist.

Vissukese võimalused

Vissukesest on kaks versiooni, tasuta lisateenusteta Vissuke ja tasuline lisateenustega Vissuke vt (hinnakiri).
Lisateenusteta Vissuke sisaldab üldandmeid nagu loomade nimekirjad ja põlvnemised, jõudluskontrolli tulemused ning sündmuste sisestamine.
Lisateenustega Vissukeses lisanduvad eelnimetatule sorteerimise, andmete salvestamise, väljatrükkimise ning raportite võimalused.

Vet-moodul

Lisateenustega Vissukeses on rakendus Vet.andmed. See hõlmab kogu piimaveisekarja (lehmad, noorkari) haigusi ning ravimiarvestust. Vissukese kasutaja saab nüüdsest lisaks jõudlus- ja põlvnemisandmetele registreerida ning saada informatsiooni karjas esinevatest haigustest, nende ravist, teostatud profülaktilistest töödest ning ravimite kulust. Veterinaarravimite nimekiri on kooskõlastatud Ravimiametiga, ettepanekud haiguste osas on teinud Eesti Maaülikooli õppejõud.

Vissukese Vet. andmed osa lihtsustab kasutatavate ravimite arvestuse pidamist, aitab jälgida ning hoida kontrolli all kulutusi ravimitele ja ravile. Ravimiarvestus on kooskõlas Eestis kehtiva seadusandlusega. Rakenduses on ka väljatrükkide võimalus (k. a kohustuslik ravimiarvestus), iga looma haiguslood sünnist kuni karjast väljaminekuni, piima- ja/või lihakeelu all olevate loomade ning ravitavate loomade arvestus jne.

Vissukese Vet. andmed-moodulist on lähemalt mitmes infolehes: jaanuaris 2012,

Andmete sisestamise ja töötlemise õiguse on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS andnud karja omanikule, kes omakorda saab töötlemisõigusi edasi anda teistele kasutajatele. Õiguste laiendamiseks pöörduda aadressil või telefonil 738 7751, Vaike Konga.

Paaride valik

Laiendatud Vissukese kasutajatel on võimalik kasutada Vissukese lisaosa Paaride valik. Programm aitab loomapidajal leida oma karjale sobivaimad pullid. Programm ei paku pullide pingerida, kuid näitab millised pullid sobivad konkreetsetele lehmadele. Sobivate pullide leidmisel välditakse sugulusaretust ning iga konkreetse tunnuse, mida parandada, valib programmi kasutaja ise. Lineaarselt hinnatud lehmade puhul on võimalik kasutada ka välimikuhindeid (lineaarselt hindamata loomadel ema-isa välimikuhindeid).
Lisaks sobivate pullide leidmisele on programmis kokkuvõte enamlevinud välimikuvigadest ning programm juhib tähelepanu pullidele, keda võiks konkreetsel lehmadel või kogu karjas vältida.


Viimati uuendatud 08.09.2020

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)