Diagrammid

Vissukese raportite nimekirjas on analüüs “Diagrammid”, millel on graafiliselt kujutatud karja erinevate tulemuste trendid. See annab võimaluse jälgida, millised näitajad on kahe aasta jooksul paranenud, millised halvenenud. Samuti on suurte muutuste korral võimalik näha, millisel kuul või perioodil toimunud sündmused on tulemusi mõjutanud ja selle põhjal järeldusi ja otsuseid teha.

Tulemused (v.a vanus), mida iga kuu kohta näidatakse, on eelneva 12 kuu keskmised, mitte selle konkreetse kuu tulemus. Väiksemate karjade puhul võib iga üksiku looma ekstreemsem näitaja keskmist tulemust rohkem mõjutada, mistõttu võivad graafikutes muudatused olla suuremad. Meeles peab pidama seda, et kuna tegu on 12 kuu keskmistega, siis ühel kuul toimunud tavapärasest erinev sündmus mõjutab ka järgneva 11 kuu näitajaid. Näiteks kui ühel kuul sünnib mingil põhjusel surnult 30% vasikatest, samas teistel kuudel on vaid üksikud surnultsünnid, püsib graafiku joon suhteliselt kõrgel 12 kuu jooksul.

Kahe aasta trendid on välja toodud järgmiste näitajate kohta:

Lehmade keskmine vanus:

 • Lehmade vanus kuudes – perioodi lõpus karjas olevate lehmade keskmine vanus kuudes.
 • Lehmade vanus laktatsioonides – perioodi lõpus karjas olevate lehmade keskmine vanus laktatsioonides.

Toodangunäitajad:

 • I laktatsiooni toodang – viimase 12 kuu jooksul esimese laktatsiooni lõpetanud lehmade keskmine piimatoodang.
 • II laktatsiooni toodang – viimase 12 kuu jooksul teise laktatsiooni lõpetanud lehmade keskmine piimatoodang.
 • III laktatsiooni toodang – viimase 12 kuu jooksul kolmanda või vanema laktatsiooni lõpetanud lehmade keskmine piimatoodang.

Surnultsünde, % - surnultsündinud vasikate osakaal viimase 12 kuu jooksul sündinud vasikatest.

Lehmikute väljaminek:

 • Lehmikute väljaminek vanuses kuni 6 kuud, % - viimase 12 kuu jooksul kuni 6 kuu vanusena karjast välja läinud lehmikute osakaal kõigist kuni 6 kuu vanustest lehmikutest (välja arvatud elusmüük).
 • Lehmikute väljaminek 6…12 kuu vanuselt, % - viimase 12 kuu jooksul karjast 6…12 kuu vanusena välja läinud lehmikute osakaal kõigist sama vanusegrupi lehmikutest (välja arvatud elusmüük).
 • Lehmikute väljaminek üle 12 kuu vanuselt, % - viimase 12 kuu jooksul karjast üle 12 kuu vanusena välja läinud lehmikute osakaal kõigist üle 12 kuu vanustest lehmikutest (välja arvatud põhikarja läinud loomad ning elusmüük).

Päevi poegimisest 1. seemenduseni, uuslüpsiperiood:

 • Päevi poegimisest 1. seemenduseni – arvutatud viimase 12 kuu jooksul poeginud lehmade poegimistele järgnenud esimeste seemenduste põhjal. Välja on toodud ka soovituslik näitaja.
 • Uuslüpsiperiood – viimase 12 kuu jooksul poeginud lehmade poegimisele eelnenud laktatsiooniperioodi keskmine uuslüpsipäevade arv. Arvesse on võetud ka vabapaarituse teel tiinestatud lehmad. Vabapaarituse korral on uuslüpsiperioodi arvutamisel arvestatava tiinestava paarituse aeg saadud hinnanguliselt, arvestades tiinusperioodi pikkuseks 280 päeva. Välja on toodud ka soovituslik näitaja.

Poegimisvahemik, päevi - arvutatud viimase 12 kuu jooksul toimunud poegimiste ning nendele eelnenud poegimiste põhjal. Välja on toodud ka soovituslik näitaja.

Seemendusi tiinestumise kohta, tiinestumine:

 • Seemendusi tiinestumise kohta – arvutatud viimase 12 kuu jooksul toimunud poegimistele eelnenud kõigi seemenduste põhjal (ühel innaperioodil teostatud erinevad seemendused ei ole loetud üheks seemenduseks). Arvesse ei ole võetud vabapaaritusi. Välja on toodud ka soovituslik näitaja.
 • Tiinestumine esimesest seemendusest, % - arvutatud viimase 12 kuu jooksul toimunud poegimistele eelnenud kõigi seemenduste põhjal. Arvesse ei ole võetud vabapaaritusi. Välja on toodud ka soovituslik näitaja.

Lehmikud:

 • Lehmikute vanus esimesel seemendusel – viimase 12 kuu jooksul seemendatud lehmikute keskmine vanus kuudes esimesel seemendamisel. Vabapaarituse puhul on vanuse arvutamise aluseks lehmikule registreeritud paaritusperioodi alguskuupäev. Arvesse lähevad vaid oma karjas seemendatud lehmikud. Välja on toodud ka soovituslik näitaja.
 • Esmaspoegimisiga – 12 viimase kuu jooksul esmaspoeginud lehmade keskmine vanus kuudes. Välja on toodud ka soovituslik näitaja.


Viimati uuendatud 24.10.2013

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
 • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
 • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
 • Isikukood (xxxxxxxxxxx)