Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF pull 500000013 USA 1383926 PAWNEE FARM REFLECTION ADMIRAL  16.02.60  
PI:

EIEIIEIIII
USA 1322381 HST ROSAFE PEARL HANNIBAL

PI:
EIEIIEIIIII  CAN 249633 HST ROSAFE SOVEREIGN SUPREME
EIEIIEIIIIII INBRSOVEREIGN, 46010, 46010 CAN 198998 PH 03.12.46
A B C REFLECTION SOVEREIGN 
EIEIIEIIIIIE  CAN 930258 HST 
ROSAFE REFLECTION POLLY 
04.09. 305. 8155 3.8 308
1...5 7984 3.83 306
EIEIIEIIIIE  CAN 1083846 HST ROSAFE SHAMROCK ROSAMOND

EIEIIEIIIIEI INBRSOVEREIGN, 46010, 46010 CAN 198998 PH 03.12.46
A B C REFLECTION SOVEREIGN 
EIEIIEIIIIEE  
EIEIIEIIIE  USA 3922839 HST PAWNEE FARM MAN-WAR ARLENE 28.11.53


PI: 

EIEIIEIIIEI  USA 1114116 HST TABUR SOVEREIGN MAN-O-VAR
EIEIIEIIIEII  
EIEIIEIIIEIE  
EIEIIEIIIEE  USA 3141551 HST ROCKYMEAD ARTIS IMPERIAL
 

EIEIIEIIIEEI  
EIEIIEIIIEEE