Prindi

Tagasi

Põlvnemine
HST pull 500000015 USA 1556373 GLENDELL ARLINDA CHIEF  19.11.68 HF 100%  
PI:

EEIEIEIEII
USA 1427381 HST PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF 09.05.62
HF 100%
PI:
EEIEIEIEIII  USA 1383926 EHF PAWNEE FARM REFLECTION ADMIRAL 16.02.60
EEIEIEIEIIII  USA 1322381 HST 
ROSAFE PEARL HANNIBAL 
EEIEIEIEIIIE  USA 3922839 HST 28.11.53
PAWNEE FARM MAN-WAR ARLENE 

EEIEIEIEIIE  USA 4546976 EHF RAWNEE FARM GLENVUE BEAUTY 09.09.57
HF 100%
7,1 313 9566 4.04 386
1...5 8734 3.81 333
EEIEIEIEIIEI  
EEIEIEIEIIEE  
EEIEIEIEIE  USA 6665096 HST GLENDELL NED BOY ADORN 07.07.66


PI: 

EEIEIEIEIEI   
EEIEIEIEIEII  
EEIEIEIEIEIE  
EEIEIEIEIEE   
 
EEIEIEIEIEEI  
EEIEIEIEIEEE