Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 500138111 USA 9739109 KELLY'S VIEW GLENDELL KELCO  23.01.78 HF 100%  
PI:

EIEIEIEI
USA 1556373 HST GLENDELL ARLINDA CHIEF 19.11.68
HF 100%
PI:
EIEIEIEII  USA 1427381 HST PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF 09.05.62
HF 100%
EIEIEIEIII  USA 1383926 EHF 16.02.60
PAWNEE FARM REFLECTION ADMIRAL 
EIEIEIEIIE  USA 4546976 EHF 09.09.57
RAWNEE FARM GLENVUE BEAUTY 
7,1 313 9566 4.04 386
1...5 8734 3.81 333
EIEIEIEIE  USA 6665096 HST GLENDELL NED BOY ADORN 07.07.66


EIEIEIEIEI  
EIEIEIEIEE  
EIEIEIEE  USA 8926490 EHF JO-SHAR-DA KELCO ABC KELLY 01.01.75
HF 100%

PI: 
EIEIEIEEI   
EIEIEIEEII  
EIEIEIEEIE  
EIEIEIEEE   
 
EIEIEIEEEI  
EIEIEIEEEE