Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF pull ADDISON-ET 56546 NL 839380546 ETAZON ADDISON-ET 501551 09.03.94 HF 100% *TL*TV 
SPAV:105 +801-0.47% -22-0.12% +14 SSAV:104

EEIEII MOUNTAIN-ET, 62579
USA 2070579 EHF BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET 17.12.87
HF 100% *TL*TV*TD
SPAV:90 -173-0.18% -25-0.04% -9
SSAV:87
EEIEIII  USA 1821208 EHF LEKKER VALIANT ROYALTY 16.01.80
HF 100%
EEIEIIII VALIANT, 62414 USA 1650414 EHF 28.06.73
S-W-D VALIANT 
EEIEIIIE  USA 9271660 EHF 06.06.76
MOWRY-K KNIGHT ROSELLA 
2,5 305 11412 4.51 515
1...2 L.K. 12261 4.2 514
EEIEIIE  USA 11633203 EHF BIS-MAY CHAIRMAN MERRI 11.08.83
HF 100%
3,2 305 12052 3.78 456 3.28 395
1,2 LA 305 11714 3.63 426 3.28 384
EEIEIIEI  USA 1723741 HST 21.11.76
CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN 
EEIEIIEE  USA 10514408 EHF 25.07.80
BIS-MAY JUPITER MABEL 
5,1 305 12306 3.63 446 3.32
1...5 LA 305 10008 3.54 354
EEIEIE  USA 14080279 HST TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET 30.06.90
HF 100%

PI: 
2.02 305 9838 3.54 348 3.58 352
EEIEIEI  USA 1912270 EHF EMPRISE BELL ELTON 25.01.83
HF 100% *BL*CV*TD
EEIEIEII  USA 1667366 EHF 16.05.74
CARLIN-M IVANHOE BELL 
EEIEIEIE  USA 10248397 EHF 02.06.79
MONARCHIAL CLENDELL EFFIE 
6.3 287 10133 3.23 327 2.89 291
2,5,6 LA 339 11568 3.33 385
EEIEIEE  USA 12796726 EHF TIDY-BROOK SALLY NED BOY 31.10.86
HF 50%  
3,10 305 16942 3.26 551 3.06 518
1,2 LA 305 14515 3.29 478 3.15 457
EEIEIEEI  USA 1806201 HST 11.11.79
WHITTIER-FARMS NED BOY 
EEIEIEEE  USA 10864145 HST 05.11.81
TIDY-BROOK PATENT SALLY