Isikuandmete töötlemine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASis

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) tegeleb piimaveiste-, lihaveiste-, sigade- ja kitsede jõudluskontrolliga, loomade geneetilise hindamise ning toorpiima kvaliteedi sõltumatu määramisega (alus Veterinaar- ja Toiduameti otsused); samuti müüb EPJ põllumajandusloomade kõrvamärke (alus haldusleping Maaeluministeeriumiga).

EPJ võib oma tegevuse käigus saada teavet, mis sisaldab isikuandmeid (dokumentide ja infosüsteemide kaudu).

Isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja neile ligipääsu võimaldamisel lähtub EPJ isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja avaliku teabe seadusest.

Seoses jõudluskontrolli tegemise, põllumajandusloomade kõrvamärkide müümise ja toorpiima kvaliteedi määramisega võtab EPJ vastu dokumente, mis sisaldavad inimeste isiku- ja kontaktandmeid. Nimetatud andmeid sisaldavad avaldused ja kirjad hoitakse klienditoimikus kuni hävitamiseni (7 aastat lepingu lõpetamisest).

Põllumajandusloomade kõrvamärkide arvestus on seotud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandusloomade registriga ning andmete õigsuse kontrollimiseks vahetab EPJ PRIAga andmeid, sh ka isikuandmeid. Samuti võib andmeid küsida Veterinaar- ja Toiduamet oma seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Uuringute ja teadustöö tegemiseks jagab EPJ oma andmeid anonümiseeritult või küsides selleks eelnevalt isikute luba.

EPJ veebileht ei kasuta „küpsiste“ tehnoloogiat ega töötle kodulehe kasutajate andmeid.

Värbamisel lähtub EPJ kandidaadi avaldatud teabest. Esitatud CV-le võimaldatakse juurdepääs ainult  konkursiga seotud töötajaile. Kandideerijal on õigus saada teada enda kohta kogutud andmeid ja tal on õigus nendega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata. Kandidaatide avaldusi ja CVsid sisaldavad sarja dokumendid hoitakse eraldi sarjas toimikus kuni hävitamiseni.

Inimesel on õigus tutvuda andmetega, mida EPJ  on tema kohta kogunud, sellest saab keelduda üksnes seaduses ettenähtud juhtudel. Inimese on nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui EPJ-l ei ole inimese isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võib nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kui EPJs toimub eraisikute isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitab EPJ sellest Andmekaitse Inspektsiooni, kes menetleb rikkumist. EPJ võtab kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib inimese õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitb EPJ sellest ka inimest, et tarvitusele võtta vajalikud ettevaatusabinõud olukorra leevandamiseks.

Isikuandmete kaitset koordineerib Maaeluministeeriumis ja ministeeriumi allasutustes andmekaitsenõunik, kelle poole saab pöörduda aadressil dpo@agri.ee.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)