Piimaanalüüside laboratoorium

Laboratooriumis määratakse jõudluskontrolli piimaproovides rasva-, valgu, laktoosi- ja karbamiidisisaldus ning somaatiliste rakkude arv. Piimatööstuste piimaproovides määratakse lisaks eeltoodule veel külmumistäpp, bakterite üldarv ja antibiootiliste ainete jääkide olemasolu. Laboratoorium analüüsib kuus ligikaudu 73 000 jõudluskontrolli ja 4000 piimatööstuste piimaproovi. Laboratoorium viib oma tegevused läbi erapooletult ja hoiab töö käigus saadud teavet konfidentsiaalsena. Klientide teavet avalikustatakse ainult kontrollorganite nõudmisel, kes samuti hoiavad saadud infot konfidentsiaalsena.

Toorpiima kvaliteediklassid, analüüsi meetodid ning nõuded laboratooriumile on reguleeritud põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määrusega nr 79 Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded (RT I, 04.11.2020, 63)

Piimaproovist on EPJ laboris võimalik määrata ka mastiiditekitaja (Mastiit 16) ja kontrollida, kas lehm on tiine või mitte (tiinuse test piimast).

Kindlustamaks piimaproovide analüüsimist nõutaval tasemel, akrediteeriti laboratoorium 15. jaanuaril 1999. aastal kui katselabor piimaanalüüside valdkonnas. Akrediteerimine tähendab seda, et laboratoorium täidab kõiki standardi EVS EN ISO/IEC 17025 nõudeid, tegutseb kvaliteedijuhtimissüsteemi kohaselt, on tehniliselt kompetentne ja võimeline väljastama õigeid tulemusi.

Alates 1998. aastast võtab laboratoorium regulaarselt osa rahvusvahelistest ringtestidest CECALAIT ja ICAR ning teeb võrdluskatseid ka Eesti akrediteeritud katselaboritega.

EPJ laboriteenused:


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)