Piimaproovide käitlemine

Piimaproovide võtmine ei kuulu laboratooriumi tööülesannete hulka. Proove võtavad selleks volitatud isikud, kes on saanud vastava väljaõppe.

Jõudluskontrolli piimaproovid

Jõudluskontrolli piimaproovide võtmise ja käsitsemise kord on kehtestatud aktiga "Piimaveiste põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise kord". Jõudluskontrolli piimaproovide transpordi korraldab analüüside laboratoorium. Proovid kogutakse kogumispunktidest vastavalt proovide kokkuveo graafikule. Klientidele teatatakse järgmise kuu proovide äraviimise päev kirja teel koos jooksva kuu jõudluskontrolli andmetega ja sama kuupäev on ka kohaletoimetatud uue proovikasti kaanel oleval sildil.

Jõudluskontrolli proovid konserveeritakse bronopoliga (üks tablett ca 40 ml piima kohta). Proovide võtmisel tuleb jälgida, et:

  • proovipiima hulk oleks ca 40 ml, et vajadusel teha kordusanalüüs;
  • proov oleks piisavalt segatud;
  • proovid oleksid kaitstud päikesevalguse jt kahjulike mõjude eest.

Jõudluskontrolli piimaproovid märgistatakse ja vormistatakse laudalehel vastavalt "Piimaveiste põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korrale". Proovikasti lisatakse farmis täidetud laudaleht, mis näitab selles kastis olevate piimaproovide üldarvu, kokkuleppelist paigutust vastavalt lehma registrinumbrile, lehma piimatoodangut, sündmusi jne. Kui proovivõtja sisestab andmed ise, paneb ta proovikasti saatelehe PL-SL 4.

Lisateenuste piimaproovid

märgistatud mastiidiproovid

Mastiiditekitaja määramiseks või tiinuse kindlakstegemiseks saab kasutada nii jõudluskontrolli analüüsideks võetud piimaproovi kui eraldi võetud piimaproovi. Lisateenuste proovid märgistatakse ribakoodiga ning nende kohta täidetakse saateleht. Sama saatelehega saab saata nii Mastiit 16 proove kui tiinuse testi proove. Oluline on selgelt tähistada, millist teenust iga piimaproovi puhul soovitakse. Proovide märgistamiseks vajalikud ribakoodid ning saatelehe saab EPJ-st (sh jõudluskontrolli spetsialistidelt).

Mastiit 16

Mastiiditekitaja määramiseks saadetav piimaproovipudel ning proovipudeli kaas märgistatakse ribakoodiga, sama numbriga ribakood kleebitakse saatelehele. Proovipudelile kleebitav ribakood asetatakse proovipudeli küljele, umbes pudeli keskele. Piimaproovi saatelehele kirjutatakse loomapidaja nimi ja jõudluskontrolli kood, tähistatakse, millist teenust soovitakse ning märgitakse iga proovi andmed: piimatanki number, millest piimaproov on võetud või looma number ning vajadusel udaraveerand (PE, PT, VE, VT). Kui proov on võetud rohkem kui ühest udaraveerandist, käsitletakse seda üldpiimana ja ristikesi udaraveerandeid tähistavatesse lahtritesse ei ole vaja teha. Proovi numbri kohale saatelehel kleebitakse sama numbriga ribakood nagu proovipudelil ja selle kaanel (kolmas ribakood koodide lehelt).

Mastiit 16 proovidel, mis saabuvad laborisse jõudluskontrolli piimaproovikastis, kuid mille puhul ei soovita jõudluskontrolli analüüse, kriipsutatakse proovipudeli kaanel ribakood läbi.

Tiinuse test piimast

Kontroll-lüpsi järgselt märgistatakse lehmade, kelle tiinust soovitakse kontrollida, piimaproovipudelid ribakoodiga. Üks ribakood asetatakse proovipudeli kaanele ja teine, sama numbriga ribakood proovipudeli küljele. Täidetakse proovide saateleht – kirjutatakse loomapidaja nimi ja jõudluskontrolli kood, tähistatakse, millist teenust soovitakse, pannakse kirja looma number ja kleebitakse ribakood (kolmas ribakood koodide lehelt) uuritava lehma proovipudeli numbriga.

Üldjuhul täidab lisateenuste piimaproovide saatelehe proovide saatja. Saatelehele märgitakse veel proovivõtja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress, kui klient soovib analüüsi vastuseid elektrooniliselt. Proovide vastuvõtja kirjutab saatelehele proovide vastuvõtmise kuupäeva, kellaaja ja allkirja.

Piimatööstuste proovid

Piimatööstuse (meierei) proovid võetakse käitleja poolt tootjate kaupa hoolikalt segatud piimapartiist (ca 60 ml) ja neid ei konserveerita. Piimatööstuste proovid on laboratooriumisse saabumisel märgistatud ribakoodiga, mis loetakse analüsaatorite poolt automaatselt maha analüüsimise käigus. Piimatööstuste proovide kogumise ja transpordi korraldavad piimatööstused. Proovid tuuakse kohale külmapatareidega varustatud termoskastides ja võetakse vastu saatelehega PL-SL-5. Proove hoitakse temperatuuril 1-5 °C ja jälgitakse, et need saaksid analüüsitud 36 tunni jooksul arvestades proovide võtmisest.

Proovide analüüsimine ja tulemuste teatavaks tegemine

Piimaproovide analüüsimine toimub vastavalt laboris kehtestatud kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele, mis tagab klientide võrdse ja ausa kohtlemise ning korrektsed analüüsitulemused.

Piimaproovid analüüsitakse automaatsete analüsaatoritega. Nendega määratakse piima rasva-, valgu-, laktoosi- ja karbamiidisisaldus, somaatiliste rakkude arv ning külmumistäpp. Piima bakterite üldarvu määramiseks meiereiproovides kasutatakse bakteriloendureid. Meiereiproovides kontrollitakse ka antibiootiliste ainete jääkide olemasolu.

Jõudluskontrolli piimaproovide analüüsitulemused eksporditakse analüsaatori arvutist andmebaasi serverile. Andmetöötluse osakond teeb karjakontrolliks vajalikud arvutused ja saadab andmed posti teel klientidele. Loomapidajal on võimalus oma andmeid näha ja salvestada ka meie kodulehelt. Kliendi soovil (jõudluskontrolli lisaproovide andmed, eraisiku proovid jm) edastab laboratoorium analüüsitulemused kokkulepitud viisil, seejuures saadetakse katseprotokoll hiljem postiga või antakse kliendile kätte.

Piimatööstused saavad oma analüüsitulemused elektrooniliselt mailiga proovide analüüsimise päeva õhtul ning iga kuu lõpus katseprotokollina kõigi jooksva kuu analüüsitud proovide kohta.

Analüüsitulemuste kvaliteedi tagamine

Laboratooriumi seadmete kalibreerimisprogramm näeb ette mõõtevahendite ja seadmete kalibreerimissagedused ning nende kontrollimise kalibreerimiste vahel. Analüsaatorite töökorrasoleku kontrolli teostatakse kahe kontrollpiimaga iga proovikasti järel, bakteriloendurite kontrolli ühe Hüfneri standardpiimaga iga proovipartii järel. Antibiootiliste ainete jääkide määramisel külvatakse iga testplaadi lõppu positiivne ja negatiivne kontrollproov. Mastiiditekitajate määramisel kontrollitakse tulemuste kvaliteeti DNA ekstraheerimise ja PCR nullproovidega. Andmete elektrooniline ülekandmine on pidevalt kontrollitud IT ja andmetöötluse osakonna poolt, kes on töötanud välja vastavad arvutiprogrammid.

Tööetalonide (analüsaatorite kalibreerimis- ja kontrollpiimad) referentsväärtused saadakse rahvusvahelisi standardmeetodeid ning nende puudumisel laboratooriumile kohandatud ja valideeritud meetodeid kasutades. Referentväärtuste jälgimiseks organiseeritakse regulaarselt võrdluskatseid LABRISega. Laboratoorium võtab osa rahvusvahelistest ringtestidest CECALAIT ja ICAR ning rahvusvahelisest bakteriloendurite ringtestist, mida korraldab Milk/Dairy Institute Dr. Hüfner.

Konfidentsiaalsus

Labor ja tema personal on töös sõltumatu ning ei osale tegevuses, mis ohustaks katsetegevuse sõltumatust ja ausust. Iga töötaja kinnitab oma allkirjaga töölepingul ja ametijuhendil, et peab klientide teenindamisel kinni konfidentsiaalsusnõudest. Labori juhtkond ja personal on vaba igasugusest sisemisest ja välisest ärilisest ja rahalisest survest ning mõjudest, mis võivad ebasoodsalt mõjutada töö kvaliteeti. Personali töötasu ei sõltu analüüside arvust ega analüüsitulemustest. Analüüsitulemuste mõjutamine kõrvaliste isikute ja organisatsioonide poolt on välistatud. Labor ei avalikusta tellija katseandmeid kolmandatele isikutele ilma tellija kirjaliku nõusolekuta, garanteerib kogu saadud info konfidentsiaalsuse ja kasutab seda ainult teaduslikel eesmärkidel.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)