Lehmade ja mullikate ostmine

Mastiit, steriilsus, madal toodang ja käitumise muutus on ainult osa probleemidest, mis võivad kaasneda lehma või mullika ostuga. Et loomade ost õnnestuks, on eelnevalt vaja tähelepanu pöörata mitmele aspektile. Kui näiteks soovitakse osta looma haiguse (udarapõletiku) tõttu karjast välja läinud looma asemele, on seda mõtet teha alles pärast haigustekitajatest vabanemist. Kui loomi ostetakse karja suurendamiseks, peaks ostja varuma aega, et leida loomad, kes vastavad täielikult ostja soovidele.

Mida peaks jälgima loomi soetades?

Mullikaid ostes tuleb arvestada asjaoluga, et mullikad toodavad esimesel laktatsioonil 15-25% vähem piima kui järgmistel laktatsioonidel. Lehmade keskmine kasutusiga on umbes kolm laktatsiooni. Seega on kasutusea seisukohast mullika ostmine igati õigustatud. Ei ole otstarbekas osta looma, kes on vanem kui kaks laktatsiooni.

Kuna mullikate piimatoodangut saab ainult eeldada, tuleks mullikad osta:

  • jõudluskontrolli alusest karjast, sest seal on kindlasti olemas korrektne arvestus toodangunäitajate üle;
  • karjast, kus seemendatakse loomi ainult parima 20% hulka kuuluvate hinnatud pullide spermaga;
  • karjast, kus vasikaid kasvatatakse kuni võõrutamiseni kas boksides või üksiksulgudes;
  • karjast, mille keskmine somaatiliste rakkude arv ei ületa 300 000.

Paaritatud lehmade või mullikate ostul võib olla probleemiks täpse (õige) paaritusaja puudumine. Seepärast on neil loomadel raske määrata ka loodetud poegimist ning nad võivad poegida oodatust märgatavalt varem või hiljem.

Kui osta lehmi, on teada nende toodangutase ja on olemas ka info nende udara tervise kohta. Tänu lehmade kõrgemale toodangule võrreldes mullikatega, teenitakse lehma ostule kulutatud raha kiiremini tagasi.

Ostes äsjapoeginud looma, tuleks see uude elukohta transportida 4-7 päeva pärast poegimist. Sellisel juhul looma piimatoodang küll langeb, kuid peaks taastuma kahe päeva jooksul.

Mullikad tuleks uude karja viia 45-60 päeva enne poegimist. Nii jääb neil enne poegimist piisavalt aega, et harjuda sööda, hoonete ja teiste loomadega. Ostetud loomad tuleks paigutada ühte gruppi sarnase suuruse ja vanusega loomadega.

Suurim oht, mis võib kaasneda lehma või mullika ostuga on see, et loom võib olla nakatunud mastiiti. Tulemusena saab ostja looma, keda tuleb hakata kohe ravima, kusjuures ravi õnnestumise tõenäosus ei ole kuigi suur ja haige loom võib nakatada kogu karja. Streptococcus agalactiae ja Staphylococcus aureuson levinumad haigustekitajad, mida on ostuloomadelt leitud.

Loomade ostuga võivad kaasneda ka lühemaajalised terviseprobleemid, nagu transpordistress, poegimisjärgsed ainevahetushäired ja jalahädad. Stressist tingituna on aga nõrgenenud loomade loomulik vastupanuvõime keskkonnast tulenevatele haigustekitajatele. Seepärast tuleb loomad udara- ja emakapõletike vältimiseks paigutada laudas kõige paremini ventileeritavasse osasse ning nende asemete puhtusele tuleb pöörata kõrgendatud tähelepanu.

Mullikad harjuvad kiiresti uue keskkonnaga juhul, kui see on sarnane eelnevaga. Kui aga näiteks loomad viiakse lõaspidamiselt vabapidamisele, võtavad nad aseme probleemideta omaks vaid siis, kui see on puhas, kuiv ja mugav.

Lehmad, kes on ostetud lõaspidamisega laudast, ei harju vabapidamislauda puhkeala, lüpsiplatsi ega söötmisalaga kuigi kergesti. Kui aga looma viia vabapidamiselt lõaspidamisele, võtab loom aseme omaks paari päevaga. Seda muidugi juhul kui ase vastab looma suurusele, st ei ole liiga väike.

Loomade toitumine võib olla paar päeva häiritud juhul, kui uus söödasõim või söötmisala erineb oluliselt eelmisest.

Kui ostetakse suurem grupp loomi, tuleks neid hoida eraldi grupina vähemalt esimesed 120 lüpsipäeva. Eriti kui loomad on ostetud ühest karjast, on grupisisene hierarhia juba välja kujunenud ja koos on neil loomadel keskkonna vahetusest tingitud stressist lihtsam üle saada. Lisaks pidurdab selline grupeerimine ostuloomadega kaasa toodud võimalike haigustekitajate levikut.

Et saada ostetud loomalt maksimaalne toodang ja vähendada keskkonnamuutusest tingitud stressi, tuleks loomad osta sellise arvestusega, et nad poegiksid septembris-oktoobris või märtsis-aprillis. USAs läbi viidud uuringud on näidanud, et sel ajal ostetud loomad annavad võrreldes mistahes muul ajal poeginutega 5-7% rohkem piima.

         


Viimati uuendatud 04.07.2014

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)