Vissukesse lisandus karja tervise analüüse

Vissukesse on 2010. a septembrikuu jooksul lisandunud mitmeid täiendusi.

Vaatesse Täiendavad > SRA analüüsid on lisandunud kaks uut vaadet: Saamata piim ja Probleemsed lehmad.
Kontrollpäeva tulemuste põhjal on võimalik hinnata, kui palju piima jääb kõrge SRAga lehmadelt saamata. Mastiidi korral on selgelt näha otsesed kulud: ravikulud ja praaki läinud piim ning loomade sunnitud praakimine karjast. Sageli jääb aga märkamata, et kõrge SRAga lehmadelt saadakse ka piima palju vähem kui see terve udaraga looma puhul võimalik oleks. Uuringute põhjal moodustab lehmadelt saamata jäänud piim mastiidi põhjustatud kahjudest tervelt 66%, järgnevad kulud karja uuendusele (22,6%), praaki läinud piim (5,7%), ravimid ja vet. teenus (5,6%) ning lisatööd (0,1%) (National Mastitis Council, 1996).

Tabelis Saamata piim on JKK välja toonud viimase kontroll-lüpsi andmete põhjal hinnangulise piimakao. Arvutuste aluseks on võetud raamatus “Herd Health and Production Management in Dairy Practice” (A. Brand jt) esitatud protsendid.
Saadud koguse põhjal on võimalik välja arvutada ka rahaline kaotus. Selleks saab igaüks sisestada tabeli all olevasse hinnalahtrisse piima hinna ning tabelis olevate andmete põhjal arvutatakse rahaline kaotus päevas ning kuu jooksul. NB! Kroonide ja sentide eraldamiseks tuleb kasutada punkti!
Klikkides lingil Vaata piimakao muutuse trendi, on kahe viimase aasta tulemused näha graafiliselt.

Vaade Probleemsed lehmad esitab nimekirja karja udaraprobleemidega lehmadest. Lehmad on jaotatud eraldi nimekirjadesse sarnaselt Koondaruande tabelis Udara tervise näitajad toodud alajaotustele:
1. Kroonilised (lehmad, kellel sellel ja eemisel kuul oli SRA suurem kui 250);
2. Laktatsiooni jooksul korduvalt kõrge SRAga lehmad;
3. Lehmad, kellel 1. kontroll-lüpsil peale poegimist on SRA > 250.
Välja on toodud ka paranenud lehmad, kelle piima SRA eelmisel kontroll-lüpsil oli suurem kui 250, viimasel kuul väiksem kui 250.

Nimekirju on võimalik koostada farmide, gruppide, tõugude kaupa või otsida vaid esmaspoeginud lehmi.
Kirjas on viimase 13 kuu kontrollpäeva piimatoodang ning SRA, samuti jooksva laktatsiooni toodang ja hinnanguline mastiidist tulenev piimakadu. Kui lehma andmetes on registreeritud mõni haigus või teostatud veterinaartoiming, on selle kuu juures ka märge VET. Märge on tumedam, kui registreeritud on mastiit. Kui lehma piimast on määratud ka mastiiditekitajad Mastiit12 analüüsiga, on analüüsi teostamise kuu all märge Mast12.

Et nimekirjas VET-märkusi näha, peaksid haigused olema ka andmebaasis registreeritud. Need loomapidajad, kes ei soovi täielikku ravi- ja ravimiarvestust VET-moodulis pidada, võivad registreerida vaid esinenud haigusjuhud. Nii on võimalik analüüsida, millised probleemid karjas esinevad. Registreeritud info on abiks nii praakimisotsuste tegemisel kui karja täienduse valikul.

Mastiidiga on seotud veel üks veidi varem valminud täiendus. Nimelt on Mastiit12 teenust kasutanud karjadel lisaks kõigi üksikproovide tulemustele võimalik näha ka proovide koondandmeid. VET > Mastiit12 koond toob välja proovide arvud kuude kaupa ning näitab, mitmest proovist iga konkreetset mastiiditekitajat on leitud.

Täiendavad > Väljaminek väljaläinud loomade päringule lisandus karjast väljamineku statistika põhjuste ning poegimisjärgse kuu põhjal. Kevadistel infopäevadel rääkisime sellest, et palju lehmi läheb karjast välja esimese kuu jooksul pärast poegimist. Nüüd on igaühel võimalik tabelis toodud andmete põhjal analüüsida olukorda oma karjas. Päringut on võimalik teha ka farmide, gruppide ja tõugude järgi ning kuni kahe aasta väljaminekute kohta.

Ka toodanguanalüüsidele on lisa tulnud. Täiendavad®Lakt päringud esitab kontrollpäeva keskmised näitajad (piima kg, R%, V%, SRA ja karbamiid) laktatsioonijärkude kaupa, kusjuures eraldi on välja toodud esmaspoeginud ning vanemad lehmad. Vastava grupi loomade arvule klikkides avaneb ka sellesse alajaotusse kuuluvate lehmade nimekiri.

Tänu paljude kasutajate ettepanekutele täieneb Vissukese analüüside valik pidevalt. Selleks, et kursis olla, mida Vissukeses uut on, tasub aeg-ajalt vaadata uudiseid (Vissuke > Üldised > Uudised).


Viimati uuendatud 06.01.2014

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
  • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)