Piimaanalüüsid + BHB - ketoosiriski kindlakstegemine jõudluskontrolli piimaproovist

Ketoos on lüpsilehmade ainevahetushaigus, millesse sagedamini haigestuvad lehmad teisel ja kolmandal laktatsiooninädalal. Ketoos võib osutuda farmerile väga kulukaks, kuna haigus vähendab lehma piimatoodangut ning avaldab pikemaajalist mõju lehma edasisele tervisele, sigimisele ja heaolule.

Ketoos võib esineda kliiniliste tunnustega (kliiniline ketoos) või ilma nähtavate haigustunnusteta (subkliiniline ketoos). Kliinilise ketoosi tunnusteks on isutus, loidus, piimatoodangu langus, lehma väljahingatavas õhus võib olla atsetooni lõhna. Esineda võib isuväärastust (lehmad lakuvad ja närivad ümbritsevaid esemeid). Subkliinilist ketoosi saab diagnoosida ainult ketokehade sisalduse määramisega. Kanadas tehtud uuringu põhjal esineb subkliinilist ketoosi keskmiselt 30%-l lehmadest, kuid sõltuvalt karjast võib see näitaja olla 8–80%.

Subkliinilise ketoosi mõjul võib laktatsiooni piimatoodang väheneda 300–450 kg võrra, piima rasvasisaldus suureneb, kuid valgusisaldus väheneb. Subkliinilise ketoosi põdemine mõjutab ka sigimisnäitajaid: tiinestumine halveneb ja seega uuslüpsipäevade arv suureneb. Subkliinilise ketoosi mõju lehmade tervisele: kliinilise ketoosi esinemise risk suureneb 4–6 korda, libediku nihkumise risk suureneb 3–8 korda, emakapõletike risk suureneb 3 korda (D. Lefebvre jt). Kuna ketoos vähendab looma immuunsust, suureneb mastiidijuhtude arv ja raskus. Suureneb karjast väljaminek.

Nähtavate haigustunnusteta loomal saab ketoosi diagnoosida ainult ketokehade sisalduse määramisega kas uriinist, piimast või verest. Üks peamine ja kõige tundlikum ketokeha on BHB (beetahüdroksüvõihape), mida on võimalik määrata ka jõudluskontrolli piimaproovist.

Jõudluskontrolli piimaproovist saadav informatsioon on mugav ja efektiivne võimalus lehmade tervise jälgimiseks. EPJ teenus “Piimaanalüüsid + BHB” on:

  • lihtne piimatootjale
  • odav
  • regulaarne
  • annab kiired vastused pärast kontroll-lüpsi
  • sobib karja olukorra hindamiseks ja jälgimiseks

Kuna kontroll-lüpsid toimuvad üks kord kuus, ei pruugi kõik lehmad sattuda testimisele kõige riskantsemal perioodil (5–15 päeva pärast poegimist). Ketoos on enamasti kogu karja probleem ja iga üksik ketoosikahtluse teade annab loomapidajale hoiatuse kontrollida kõiki värskeltpoeginud lehmi ning vajadusel lehmadega tegeleda.

Jõudluskontrolli piimaproovidest tehtavad analüüsid sobivad eelkõige karja olukorra hindamiseks ning tulemused ei anna ketoosi diagnoosi. Küll aga võib lehma kõrge BHB tase olla indikaatoriks, et tal on mingi terviseprobleem.

EPJ ketoosikahtlusega lehmade raport on kättesaadav lisateenustega Vissukese kasutajatele (Vissuke–Täiendavad-Söötmine) ja koosneb kahest osast:

BHB Vissuke

1. osas (BHB) on välja toodud lehmad, kelle poegimisest on möödas kuni 60 päeva. Näidatud on ketoosi kahtlusega lehmad (1. lehmad, kelle piima BHB sisaldus oli  ≥0,20 mmol/l (kõrge ketoosirisk); 2. lehmad, kelle piima BHB sisaldus oli 0,15–0,19 mmol/l (keskmine ketoosirisk) ja madala ketoosiriskiga lehmad (lehmad, kelle piima BHB-sisaldus oli <0,15).

BHB nimekiri

Samuti on näidatud graafiliselt, milline on kõigi värskeltpoeginud lehmade piima BHB-sisaldus.

BHB punktgraafika

2. osas (BHB koond) on 12 viimase kuu kontroll-lüpsi andmete põhjal välja toodud, kui palju esmaspoeginutest ja vanematest lehmadest on olnud madala (BHB<0,15 mmol/l), keskmise (BHB=0,15-0,19 mmol/l) või kõrge (BHB≥0,20 mmol/l) ketoosiriskiga. Samuti näeb graafiliselt erinevate kontrollpäevade tulemusi. See annab ülevaate, milline on olukord ja ketoosirisk karjas. Võimalik on jälgida majandamisotsuste ja söötmise mõju karjale (kõrge BHB-ga loomade arvu suurenemine/vähenemine pärast muudatuste tegemist) ning selle alusel tegutseda.

BHB koondaruanne
BHB koondgraafika

Kuna aruannetes on välja toodud nii esmaspoeginute kui vanemate lehmade tulemused, on vajadusel võimalik keskenduda teatud vanusegrupile või laktatsioonistaadiumile (kinnislehmad, lõpptiined mullikad, poegimisjärgne periood jne), et ketoosiriski vähendada. Ilma regulaarselt laekuvate andmeteta on väga raske olukorda jälgida ning muudatusi teha.

Teenuse kasutamiseks tuleb tellida kogu karjale piimaanalüüside pakett “Piimaanalüüsid + BHB”, mille hinna leiate hinnakirjast (hinnale lisanduvad allahindlused sarnaselt tavapärase piimaanalüüside hinnastamisele). Tellimiseks tuleb EPJ-le esitada avaldus või tellida teenus Vissukeses (selleks, et samal kuul tulemusi näha, peab teenuse tellima enne kontrollpäeva).

BHB tellimine

Teenus on n.ö karjapõhine – eraldi farmide/gruppide kaupa seda tellida ei saa. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS määrab BHB-sisalduse kõigist teenuse kasutaja piimaproovidest, kuid tähelepanu on suunatud lehmadele, kelle poegimisest on möödunud kuni kaks kuud.

Ketoos on haigus, mida on võimalik kontrollida. Ketoos mõjutab karja tootmisnäitajaid ja majandustulemusi väga suurel määral. Siiski on isegi neis karjades, kus ketoos on suureks probleemiks, sagedase ja regulaarse testimise, õigete ennetusmeetmete ja raviga võimalik olukord kontrolli alla saada.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)