Tiinuse test piimast

Tiinuse täpne ja õigeaegne diagnoosimine on piimakarja efektiivse majandamise lahutamatu osa. Tulemuseks on optimaalne uuslüpsiperiood, vähem sigivusprobleemide tõttu praagitud loomi, rohkem karja täienduseks sobivaid vasikaid lehma kohta, laktatsiooni- ja kinnisperioodide pikkuste väiksem varieeruvus ja usaldusväärsemad tulemused.

Lisaks tiinuse diagnoosimise traditsioonilistele meetoditele (rektaalne uuring, ultraheli, tiinuse määramine verest) on lehma tiinuse kontrolliks võimalik kasutada piima.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-is kasutatav test määrab glükoproteiinide (PAG) leidumist piimas. Test on välja töötatud IDEXX Laboratories, Inc.-s ja PAG määramiseks kasutatakse Elisa-meetodit. Määratavad glükoproteiinid on tiinusspetsiifilised liitvalgud, mis koosnevad valgust ja polüsahhariidide ahelast. Tiine looma emaka- ja platsentarakkude poolt  sünteesitud glükoproteiinid jõuavad vere kaudu piimasse ja püsivad seal kogu tiinusperioodi jooksul, tõustes maksimaalsele tasemele poegimise ajaks. Pärast poegimist hakkab PAG tase langema ja jõuab miinimumini 60. poegimisjärgseks päevaks. Pärast tiinestumist algab PAG taseme uus tõus ning lehma tiinust on võimalik diagnoosida alates 28. tiinuspäevast. Pärast poegimist hakkab PAG tase langema ja jõuab miinimumini 60. poegimisjärgseks päevaks. Kuna PAG esineb piimas kuni 60 päeva pärast poegimist, võivad proovid, mis on võetud vähem kui 60 päeva pärast poegimist, anda valepositiivseid tulemusi. Seetõttu ei ole mõistlik võtta proove seemendatud loomalt, kelle viimasest poegimisest on möödas vähem kui 60 päeva.

Valepositiivse tulemuse võivad anda ka proovid, mis on võetud kuni 7 päeva pärast tiinuse katkemist, sest ka sellisel juhul on PAG tase piimas tõusnud.

PAG tase pärast poegimist   PAG tase pärast tiinestumist
Joonis 1. PAG tase pärast poegimist (IDEXX) Joonis 2. PAG tase pärast tiinestumist (IDEXX)

Teenuse “Tiinuse test piimast” eelised

 • Tiinuse varajane avastamine – lehmade tiinust saab diagnoosida alates 28. tiinuspäevast.
 • Võimaldab üle kontrollida lehmad, kes on tunnistatud tiineks, kuid kelle tiinus võib olla katkenud – uuringute tulemuste põhjal katkeb pärast 28. tiinuspäeva 24,4% tiinustest ja pärast 56. tiinuspäeva 7,2%.
Tiinuse katkemine piimalehmadel
Joonis 3. Tiinuse katkemine piimalehmadel (IDEXX)
 • Test on täpne ja võimaldab leida tiined loomad 98% tõenäosusega.
 • Keskmine kahtlaste tulemuste (PAG tase on piiripealne) osakaal kõigist proovidest on IDEXXi andmetel 4% (suurim kahtlaste tulemuste arv on 35.–75. tiinuspäevani võetud piimaproovidel). Pärast 75. tiinuspäeva väheneb see 1%ni.
 • Teenus on mugav – samast piimaproovist on võimalik teha jõudluskontrolli analüüsid, tiinuse test ja Mastiit 16. Kõik tulemused on nähtavad internetirakenduses Vissuke.
 • Tiinuse testi tulemused jõuavad kliendini üldjuhul hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast laborisse saabumist.

Kasu loomapidajale

 • Aitab kiiresti avastada ja seemendada mittetiined lehmad, et lühendada poegimisvahemikku ja parandada tulukust.
 • Tiinuse varasel diagnoosimisel on võimalik kontrollida, kas tiinus ei ole katkenud.
 • Testi tulemusi analüüsides on võimalik hinnata embrüonaalsete surmade esinemist karjas ning leida nende põhjused (nt hallitanud sööt, kõrge stressitase).
 • Mittetiinete lehmade leidmine laktatsiooni hilises faasis avaldab olulist majanduslikku mõju:
  • liiga hilja on uuesti seemendada;
  • piimatoodang on vähenenud;
  • juba kinnijäetud mittetiine lehm ei tooda piima ja kinnislooma ravi kasutamine välistab ka kohese praakimise. Teades enne plaanitavat kinnijättu, et lehm on mittetiine, jäävad ära täiendavad sööda- ja ravikulud.
 • Võimaldab mitmekordset tiinuse kontrollimist tiinusperioodi jooksul, et võimalikult vara avastada lehmad, kelle tiinus on katkenud.
 • Tiinuse test piimast ei nõua lisategevusi, mistõttu säästab nii aega kui raha.
 • Tiinuse test piimast on stressivaba nii lehmale kui lehmapidajale.

Mida teha, et kasutada tiinuse test piimast teenust?

1. Tellimine saatelehega

 • Kontroll-lüpsi järgselt märgistatakse lehmade, kelle tiinust soovitakse kontrollida, piimaproovipudelid ribakoodiga. Üks ribakood asetatakse proovipudeli kaanele ja teine, sama numbriga ribakood proovipudeli küljele.
 • Täidetakse proovide saateleht – pannakse kirja looma number ja kleebitakse ribakood (kolmas ribakood koodide lehelt) uuritava lehma proovipudeli numbriga.
 • Sama saatelehega saab saata nii Mastiit 16 proove kui ka tiinuse testi proove. Oluline on selgelt tähistada, millist teenust iga lehma puhul soovitakse. Ribakoodid ning saatelehe saab EPJ-st (sh jõudluskontrolli spetsialistidelt).
 • Piimaproovid saadetakse kontroll-lüpsi kastides EPJ laborisse.
 • Vajadusel võib tiinuse testiks piimaproovid tuua EPJ ka kontroll-lüpsi proovidest eraldi.

2. Tellimine Vissukesest

Loomapidajad, kes kontroll-lüpsi andmeid esitavad elektrooniliselt, saavad tiinuse test piimast analüüse tellida ka Vissukesest: Vissuke–Lisateenuste tellimine. Avanevas nimekirjas märgitakse loomad, kelle piimaproovist on vaja tiinust kontrollida ning kinnitatakse tellimus. Proovipudelitele sellisel puhul farmis ribakoode kleepida ei ole vaja. Oluline on kontroll-lüpsi tulemused EPJ-i saata hiljemalt piimaproovide kogumispäeva õhtuks, et piimalaboris oleks info, millistest piimaproovidest on vaja teha lisateenuste analüüsid.

Enne tiinuse testi tellimist on vajalik kontrollida, kas kõik tehtud seemendused/paaritused on EPJ andmebaasis registreeritud, et tiinuse testi ei tellitaks loomadele, kelle seemendusest on möödunud liiga vähe aega.

3. Teenuspaketid

Tiinuse testi regulaarsetel kasutajatel on mugav kasutada teenuspakette, mis teevad teenuse saamise mugavaks ja lihtsaks. Kui teenuspakett on tellitud, ei pea loomapidaja enam ükshaaval märkima lehmi, kelle tiinust soovitakse kontrollida – saavutatakse töö ja aja kokkuhoid ning kõik vajalikud lehmad on kontrollitud.

Teenuspakette saavad tellida need loomapidajad või nende töötajad, kes sisenevad EPJ veebirakendustesse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga ja kellel on karjas peakasutaja õigused või volitus teenuse tellimiseks. Teenuspakettide kasutamisel peavad kontroll-lüpsi tulemused EPJ-le jõudma elektrooniliselt – failiga või Vissukese kaudu. Kontroll-lüpsi tulemused peavad olema EPJ-s hiljemalt piimaproovide kogumispäeva õhtuks.

Pakettide kirjeldused

AEsimene seemendusjärgne tiinuse kontroll – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud 28 kuni 79 päeva ja andmebaasis puudub tiinuse kontrolli (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud) märge tiine/mittetiine ning puudub märge planeeritava praakimise kohta. Nimekirja tulevad ka loomad, kelle eelmise tiinuse kontrolli tulemus oli “kontrolli uuesti” ja need, kelle tiinuse kontroll oli enne 28. seemendusjärgset päeva ning tulemus oli “mittetiine” (kuna tiinuse kontroll oli liiga vara, võis tiinuse kontrolli tulemus olla vale).

BTiineks tunnistatud lehmade kontroll pärast kriitilist perioodi – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud vähemalt 80 päeva ja andmebaasis on märge ‘tiine’ või “kontrolli uuesti” (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud). Viimasest tiinuse kontrollist tulemusega “tiine” peab olema möödunud vähemalt 40 päeva. Nimekirjas on ka kõik lehmad, kelle seemendusest on möödunud rohkem kui 80 päeva ja puudub märge tiinuse kontrolli ja planeeritava praakimise kohta. Kui lehma on sellel perioodil (80 või enam päeva seemendusest) kontrollitud ja vastus on “tiine”, ei ilmu lehm edaspidi enam paketi “B” nimekirja.

CKinnijätmiseelne kontroll – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud vähemalt 180 päeva aga mitte üle 240 päeva ja keda ei ole viimase 50 päeva jooksul kontrollitud. Andmebaasis on märge “tiine” või “kontrolli uuesti” (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud), puudub märge planeeritava praakimise kohta ja lehmale ei ole registreeritud kinnijättu. Kui lehma on perioodil

180-240 päeva seemendusest kontrollitud ja vastus on “tiine”, ei ilmu lehm edaspidi enam paketi “C” nimekirja.

DTiinuse kontroll enne praakimist – nimekirjas on lehmad, kellel on andmebaasis märge planeeritava praakimise kohta ja kelle tiinust ei ole viimase 50 päeva jooksul kontrollitud. Kui lehma on pärast viimast seemendust kontrollitud ja tulemus on “mittetiine” või kui viimasest seemendusest on möödas rohkem kui 240 päeva, ei ilmu lehm enam nimekirja.

Teenuspakettide nimekirjad luuakse EPJ poolt Vissukesse seisuga kaks päeva enne piimaproovide kogumispäeva. Nimekiri saadetakse ka teenuse tellimisel registreeritud e-posti aadressil. Nimekirju on võimalik kontrollida ja vajadusel lehmi eemaldada. Muudatused tuleb kinnitada! Kui muudatusi ei tehta või ei kinnitata, teostab EPJ tiinuse kontrolli analüüsid loodud nimekirjade alusel.

Pakette saab omavahel kombineerida – valida üks või mitu paketti vastavalt karja vajadustele. Samuti saab valitud paketti muuta või paketist loobuda. Nimekirju saavad Vissukeses vaadata ka need kliendid, kes pakette tellinud ei ole (Vissuke – Täiendavad – Tiinuse paketid).

Tiinuse testi tulemused

Tiinuse testi vastustes näidatakse iga looma kohta, kas loom on tiine, mittetiine või tuleb looma veel kord kontrollida. Vastuse aluseks on analüüsimisel saadud S-N väärtus. Kui S-N on väiksem kui 0,100, loetakse loom mittetiineks, vahemikus 0,100–0,249 saadud tulemuste puhul tuleb loom üle kontrollida. Kui S-N väärtus on 0,250 või suurem, loetakse loom tiineks. 

Vahel näitab PAG tase piimas, et lehm on tiine, kuid tase on märgatavalt madalam kui samas tiinuse järgus olevatel lehmadel keskmiselt. See võib viidata hiljutisele tiinuse katkemisele (PAG esineb piimas mõnda aega pärast tiinuse katkemist) Seetõttu on tiinuse testi vastustel ka staatus – TIINE, KONTROLLI*, et juhtida tähelepanu nendele lehmadele, kes tuleks üle kontrollida, et veenduda, kas PAG madalam tase on põhjustatud lehma füsioloogilisest eripärast või on tiinus katkenud. Staatuse TIINE, KONTROLLI* saavad lehmad, kelle seemendusest on möödunud 151–200 päeva ja kelle piima PAG tase (S-N) on vahemikus 0,250–1,750 ning lehmad, kelle seemendusest on möödunud üle 200 päeva ja kelle piima PAG tase (S-N) on vahemikus 0,250–2,300. Vissukeses näidatakse nende loomade tiinust kahtlasena.

Selleks, et saada õiged tulemused, on oluline:

 • lehma ja piimaproovi täpne identifitseerimine,
 • korrektselt võetud piimaproov,
 • korrektselt registreeritud andmed (seemendused jne).

Lisaks sellele, et tiinuse test piimast on kiire ja mugav võimalus tiinete/mittetiinete lehmade leidmiseks, on see ka abivahend, mis aitab koostöös veterinaari ja/või seemendustehnikuga teha probleemseid loomi puudutavaid otsuseid.


Viimati uuendatud 26.08.2020

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
 • Isikukood (xxxxxxxxxxx)