Tiinuse test piimast

Tiinuse täpne ja õigeaegne diagnoosimine on piimakarja efektiivse majandamise lahutamatu osa. Tulemuseks on optimaalne uuslüpsiperiood, vähem sigivusprobleemide tõttu praagitud loomi, rohkem karja täienduseks sobivaid vasikaid lehma kohta, laktatsiooni- ja kinnisperioodide pikkuste väiksem varieeruvus ja usaldusväärsemad tulemused.

Lisaks tiinuse diagnoosimise traditsioonilistele meetoditele (rektaalne uuring, ultraheli, tiinuse määramine verest) on lehma tiinuse kontrolliks võimalik kasutada piima. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS pakub „Tiinuse test piimast“ teenust alates 2015. aastast. Kasutatav test määrab tiinusspetsiifiliste glükoproteiinide (PAG) leidumist piimas. Test on välja töötatud IDEXX Laboratories, Inc.-s ja PAG määramiseks kasutatakse Elisa-meetodit.

Tiine looma emaka- ja platsentarakkude poolt sünteesitud glükoproteiinid liiguvad vere kaudu piimasse ja püsivad seal kogu tiinusperioodi jooksul.

 • Pärast tiinestumist algab PAG taseme tõus ning lehma tiinust on võimalik diagnoosida alates 28. tiinuspäevast.
 • PAG tase tõuseb maksimaalsele tasemele poegimise ajaks.
 • Pärast poegimist hakkab PAG tase langema ja jõuab miinimumini 60. poegimisjärgseks päevaks.
PAG tase pärast poegimist (IDEXX)
Joonis 1. PAG tase pärast poegimist (IDEXX)

Teenuse “Tiinuse test piimast” kasu loomapidajale

   • Ei nõua lisategevusi, sest tiinust saab diagnoosida jõudluskontrolli piimaproovist. Seetõttu säästab nii aega kui raha.
   • On stressivaba nii lehmale kui lehmapidajale.
   • Tiinuse varajane kontroll – lehmade tiinust saab diagnoosida alates 28. tiinuspäevast.
   • Aitab kiiresti avastada ja uuesti seemendada mittetiined lehmad, et lühendada poegimisvahemikku ja parandada tulukust.
   • Võimaldab mitmekordset tiinuse kontrollimist tiinusperioodi jooksul.
   • Võimaldab üle kontrollida lehmad, kes on tunnistatud tiineks, kuid kelle tiinus võib olla katkenud – uuringute tulemuste põhjal katkeb pärast 28. tiinuspäeva 24,4% tiinustest ja pärast 56. tiinuspäeva 7,2%.
Tiinuse katkemine piimalehmadel (IDEXX)
Joonis 2. Tiinuse katkemine piimalehmadel (IDEXX)
   • Tulemusi analüüsides on võimalik hinnata, millisel ajal tiinused enamasti katkevad ning leida tiinuse katkemise põhjused (nt hallitanud sööt, kõrge stressitase).
   • Mittetiinete lehmade leidmine laktatsiooni hilises faasis avaldab olulist majanduslikku mõju:
    • liiga hilja on uuesti seemendada;
    • piimatoodang on vähenenud;
    • juba kinnijäetud mittetiine lehm ei tooda piima ja kinnislooma ravi kasutamine välistab ka kohese praakimise. Teades enne plaanitavat kinnijättu, et lehm on mittetiine, jäävad ära täiendavad sööda- ja ravikulud.
   • Teenus on mugav – samast piimaproovist on võimalik teha jõudluskontrolli analüüsid, tiinuse test ja Mastiit 16.
   • Kõik tulemused on nähtavad veebirakenduses Vissuke.
   • Test on täpne ja võimaldab leida tiined loomad 98% tõenäosusega.

 

Kuidas tellida „Tiinuse test piimast“ teenust?

Enne tiinuse testi tellimist on vajalik kontrollida, kas kõik tehtud seemendused/paaritused on EPJ andmebaasis registreeritud, et tiinuse testi ei tellitaks loomadele, kelle seemendusest on möödunud liiga vähe aega.

1. Tellimine saatelehega

   • Kontroll-lüpsi järgselt märgistatakse lehmade, kelle tiinust soovitakse kontrollida, piimaproovipudelid ribakoodiga. Üks ribakood asetatakse proovipudeli kaanele ja teine, sama numbriga ribakood proovipudeli küljele.
   • Täidetakse proovide saateleht – kleebitakse ribakood uuritava lehma proovipudeli numbriga (kolmas ribakood koodide lehelt) ja pannakse kirja looma number. Ribakoodid ning saatelehe saab EPJ-st (sh jõudluskontrolli piirkonnaspetsialistidelt).
   • Piimaproovid saadetakse kontroll-lüpsi kastides EPJ laborisse.
   • Vajadusel võib tiinuse testiks piimaproovid tuua EPJ-i ka kontroll-lüpsi proovidest eraldi.

 

2. Tellimine Vissukesest

Loomapidajad, kes kontroll-lüpsi andmeid esitavad elektrooniliselt ning kellel on karjas peakasutaja õigused või volitus teenuse tellimiseks, saavad tiinuse test piimast analüüse tellida Vissukesest: Vissuke–Lisateenuste tellimine.

   • Avanevas nimekirjas märgitakse loomad, kelle piimaproovist on vaja tiinust kontrollida ning kinnitatakse tellimus.
   • Proovipudelitele sellisel puhul farmis ribakoode kleepida ei ole vaja.
   • Oluline on kontroll-lüpsi tulemused EPJ-i saata hiljemalt piimaproovide kogumispäeva õhtuks, et piimalaboris oleks info, millistest piimaproovidest on vaja teha lisateenuste analüüsid.

 

3. Teenuspaketid

Tiinuse testi regulaarsetel kasutajatel on mugav kasutada teenuspakette. Kui teenuspakett on tellitud, ei pea loomapidaja enam igakuiselt ükshaaval märkima lehmi, kelle tiinust soovitakse kontrollida. Kontrollitavate loomade nimekirjad koostab EPJ vastavalt paketi kirjeldusele – saavutatakse töö ja aja kokkuhoid ning kõik vajalikud lehmad on kontrollitud.

Teenuspakette saavad tellida need loomapidajad või nende töötajad, kes sisenevad EPJ veebirakendustesse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga ja kellel on karjas peakasutaja õigused või volitus teenuse tellimiseks. Teenuspakettide kasutamisel peavad kontroll-lüpsi tulemused EPJ-le jõudma elektrooniliselt – failiga või Vissukese kaudu. Kontroll-lüpsi tulemused peavad olema EPJ-s hiljemalt piimaproovide kogumispäeva õhtuks.

Pakettide kirjeldused

A – Esimene seemendusjärgne tiinuse kontroll – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud 28 kuni 79 päeva ja andmebaasis puudub tiinuse kontrolli (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud) märge tiine/mittetiine ning puudub märge planeeritava praakimise kohta. Nimekirja tulevad ka loomad, kelle eelmise tiinuse kontrolli tulemus oli “kontrolli uuesti” ja need, kelle tiinuse kontroll oli enne 28. seemendusjärgset päeva ning tulemus oli “mittetiine” (kuna tiinuse kontroll oli liiga vara, võis tiinuse kontrolli tulemus olla vale).

B – Tiineks tunnistatud lehmade kontroll pärast kriitilist perioodi – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud vähemalt 80 päeva ja andmebaasis on märge ‘tiine’ või “kontrolli uuesti” (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud). Viimasest tiinuse kontrollist tulemusega “tiine” peab olema möödunud vähemalt 40 päeva. Nimekirjas on ka kõik lehmad, kelle seemendusest on möödunud rohkem kui 80 päeva ja puudub märge tiinuse kontrolli ja planeeritava praakimise kohta. Kui lehma on sellel perioodil (80 või enam päeva seemendusest) kontrollitud ja vastus on “tiine”, ei ilmu lehm edaspidi enam paketi “B” nimekirja.

C – Kinnijätmiseelne kontroll – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud vähemalt 180 päeva aga mitte üle 240 päeva ja keda ei ole viimase 50 päeva jooksul kontrollitud. Andmebaasis on märge “tiine” või “kontrolli uuesti” (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud), puudub märge planeeritava praakimise kohta ja lehmale ei ole registreeritud kinnijättu. Kui lehma on perioodil 180-240 päeva seemendusest kontrollitud ja vastus on “tiine”, ei ilmu lehm edaspidi enam paketi “C” nimekirja.

D – Tiinuse kontroll enne praakimist – nimekirjas on lehmad, kellel on andmebaasis märge planeeritava praakimise kohta ja kelle tiinust ei ole viimase 50 päeva jooksul kontrollitud. Kui lehma on pärast viimast seemendust kontrollitud ja tulemus on “mittetiine” või kui viimasest seemendusest on möödas rohkem kui 240 päeva, ei ilmu lehm enam nimekirja.

E„Kahtlaste“ kontroll - nimekirjas on lehmad, kellel on andmebaasis viimase tiinuse kontrolli/tiinuse test piimast tulemus „kontrolli uuesti“ ning kontrolli järgselt ei ole registreeritud uut seemendust või poegimist.

Teenuspakettide nimekirjad luuakse EPJ poolt Vissukesse seisuga kaks päeva enne piimaproovide kogumispäeva. Nimekiri saadetakse ka teenuse tellimisel registreeritud e-posti aadressil. Nimekirju on võimalik kontrollida ja vajadusel lehmi eemaldada. Lehmi on nimekirjast võimalik eemaldada kuni piimaproovide kogumispäeva hommikuni. Kui muudatusi ei tehta, teostab EPJ tiinuse kontrolli analüüsid loodud nimekirjade alusel.

Pakette saab omavahel kombineerida – valida üks või mitu paketti vastavalt karja vajadustele. Samuti saab valitud paketti muuta või paketist loobuda. Nimekirju saavad Vissukeses vaadata ka need kliendid, kes pakette tellinud ei ole (Vissuke – Täiendavad – Tiinuse test piimast - Tiinuse paketid).

Tiinuse testi tulemused

Tiinuse testi tulemused on kättesaadavad Vissukesest. Need loomapidajad, kes ei kasuta paberivaba teenust, saavad tiinuse testi tulemused postiga.

Tiinuse testi vastustes näidatakse iga looma kohta, kas loom on tiine, mittetiine või tuleb looma veel kord kontrollida. Vastuse aluseks on analüüsimisel saadud S-N väärtus. Kui S-N on väiksem kui 0,100, loetakse loom mittetiineks, vahemikus 0,100–0,249 saadud tulemuste puhul tuleb loom üle kontrollida. Kui S-N väärtus on 0,250 või suurem, loetakse loom tiineks. 

(Keskmine kahtlaste tulemuste (PAG tase on piiripealne) osakaal kõigist proovidest on IDEXXi andmetel 4% (suurim kahtlaste tulemuste arv on 35.–75. tiinuspäevani võetud piimaproovidel). Pärast 75. tiinuspäeva väheneb see 1%ni.)

Vahel näitab PAG tase piimas, et lehm on tiine, kuid tase on märgatavalt madalam kui samas tiinuse järgus olevatel lehmadel keskmiselt. See võib viidata hiljutisele tiinuse katkemisele (PAG esineb piimas mõnda aega pärast tiinuse katkemist) Seetõttu on tiinuse testi vastustel ka staatus – TIINE, KONTROLLI*, et juhtida tähelepanu nendele lehmadele, kes tuleks üle kontrollida, et veenduda, kas PAG madalam tase on põhjustatud lehma füsioloogilisest eripärast või on tiinus katkenud. Staatuse TIINE, KONTROLLI* saavad lehmad, kelle seemendusest on möödunud 151–200 päeva ja kelle piima PAG tase (S-N) on vahemikus 0,250–1,750 ning lehmad, kelle seemendusest on möödunud üle 200 päeva ja kelle piima PAG tase (S-N) on vahemikus 0,250–2,300. Vissukeses näidatakse nende loomade tiinust kahtlasena.

Selleks, et saada õiged tulemused, on oluline:

   • lehma ja piimaproovi täpne identifitseerimine,
   • korrektselt võetud piimaproov,
   • korrektselt registreeritud andmed (seemendused jne).

Kuna PAG esineb piimas kuni 60 päeva pärast poegimist, võivad proovid, mis on võetud vähem kui 60 päeva pärast poegimist, anda valepositiivseid tulemusi. Seetõttu ei ole mõistlik võtta proove seemendatud loomalt, kelle viimasest poegimisest on möödas vähem kui 60 päeva.

Tiinuse katkemine piimalehmadel
Joonis 3. Tiinuse katkemine piimalehmadel (IDEXX)

Valepositiivse tulemuse võivad anda ka proovid, mis on võetud kuni 7 päeva pärast tiinuse katkemist, sest ka sellisel juhul on PAG tase piimas veel kõrge.

Lisaks sellele, et tiinuse test piimast on kiire ja mugav võimalus tiinete/mittetiinete lehmade leidmiseks, on see ka abivahend, mis aitab koostöös veterinaari ja/või seemendustehnikuga teha probleemseid loomi puudutavaid otsuseid.

Iga päev loeb!


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
 • Isikukood (xxxxxxxxxxx)